ನಿಯಮಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ, ನೌಕರರು ಸಮರ್ಥರೂ ಅಲ್ಲ; ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ

ಬೆಂಗಳೂರು; ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳೆನ್ನೆಸುಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಗಳ...

Latest News