ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹರಿದಿದ್ದು 20,880 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಹೊಳೆ; ಕಾಣಿಸದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಳೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ...

Latest News